Beleidsplan en doelstellingen - ShantyNederland

Ga naar de inhoud

Beleidsplan en doelstellingen

Organisatie
Vereniging ShantyNederland is per 1-01-2015 erkend als culturele ANBI. De nadere gegevens treft u hieronder aan.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer:
RSIN/fiscaal nummer van de ANBI:  8505.15.531
KvK nummer:  52597636

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 7 personen te weten:
Kees Driesprong : Voorzitter
Frits van Kouwen : Penningmeester
Tineke Rozemeijer : Secretaris
Bert Hobo  : Vice-voorzitter
Henk Pijnnaken : PR/Webmaster
Zeegers Postma : Alg. bestuurslid
Mindert Drenth : Alg. bestuurslid

Zoals uit de statuten onder artikel 8 lid 11 blijkt zetten alle bestuursleden zich vrijwillig en onbezoldigd in voor onze vereniging en komen zij slechts in aanmerking voor een vergoeding voor gemaakte kosten

Doelstellingen:
Conform onze statuten heeft de vereniging de volgende doelstellingen:
Het promoten en in stand houden van Shanties  en zeemansliederen in de breedste zin van het woord en het verrichten van al hetgeen met het eerdere verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wij trachtten dit te bereiken door het verbindend werken en het geven van hulp, het verspreiden van nieuws, het organiseren van opleidingen op specifieke gebieden, zoals in muzikale activiteiten en het organiseren en bevorderen van shanty opleidingen voor de jeugd.
Al deze bezigheden zijn tot nut van het algemeen en wordt slechts gedaan om voor de volle 100% het Immaterieel Cultureel Erfgoed van het Shanty zingen voor ons nageslacht te bewaren en te bewaken en we doen dat zonder te streven naar een winstoogmerk.
Om die reden zijn wij bezig met het aanleggen van een muziekarchief, waarbij nu al meer dan 1000 shanties (traditionals) gedigitaliseerd zijn. Het streven ernaar is om alle shanties (tradionals) in een databank te krijgen en hierdoor te bewaren zoals door Unesco bedoeld..
Deze doelstellingen zijn dus niet koor verbonden, maar heeft ShantyNederland als een taak op zich genomen.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020:
Medio maart 2020 werd. er van overheidswege vergaande maatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van het COVID-19 virus. Voor vrijwel alle koren was het  vanaf die tijd niet meer mogelijk repetities te houden, laat staan het verzorgen van optredens op locatie.
Voor Vereniging ShantyNederland waren de gevolgen ook aanzienlijk. De in de doelstellingen omschreven taken als het organiseren van opleidingen, het geven van workshops en het houden van de ledenvergadering op locatie werden ook getroffen door de overheidsmaatregelen. Wel werd de informatievoorziening aan de koren met betrekking tot COVID-19 geïntensiveerd en was Vereniging ShantyNederland als koepelorganisatie voor onze koren actief met het voeren van overleg met de BUMA en STEMRA om tot een fatsoenlijke financiële compensatie te komen voor de tijdvakken dat er niet gezongen kon c.q. mocht worden.
Positief is dat de digitalisering van het muziek- en  boekenarchief, zoals genoemd in de doelstellingen, verdere voortgang heeft geboekt en verder zal worden uitgebreid.

Middelen hiervoor:
De ledenbijdragen, de begunstiging van fondsen en culturele sponsoren, giften, collectes en andere toelagen en bijdragen in de te maken kosten.
Het kunnen en zullen benaderen van culturele fondsen om sommige activiteiten gefinancierd te krijgen.

Strategie:
Deze aangewende middelen tot verwezenlijking van dit doel zullen worden aangewend voor ideële middelen zoals lezingen, workshops, uitwisselingen van ervaringen, discussies, publicaties, culturele manifestaties scholing en dergelijke.

Missie:
Het ligt in de bedoeling en in de lijn der verwachtingen dat ShantyNederland de diverse scholingsprojecten zal bundelen en om deze verder  te initiëren. Wij zijn voornemens dit te doen door een lesboek te maken met shanties, de uitleg en de betekenis hiervan beschrijven, een muziek-cd hiervan, die tijdens de lessen voor de jeugd gebruikt kan gaan worden en zelfs een digitale versie voor het vertonen  hiervan op white boards en/of digiboards.
Verder zullen wij doorgaan met het organiseren van workshops, die inhoudelijk zullen bijdragen aan de kwaliteit verbetering van presentaties en muzikale vormgeving.
Het bestuur houdt rekening met de mogelijkheid deze jaarlijkse landelijke meerdaagse workshops, ook mogelijk regionaal te gaan uitrollen over Nederland.

Beleid:
Het voltallige bestuur heeft vrijwillig de taak op zich genomen om met elkaar deze doelstellingen te bewaken en te zorgen dat het minimale vermogen van onze vereniging daarvoor op een juiste verantwoorde wijze wordt aangewend.

Beheer:
Uit de eerdere balansen blijkt duidelijk de opbouw van de diverse kostenposten. Hierin is duidelijk te zien dat scholing, opleiding en workshops volledig worden gedragen door de binnengekomen gelden.ADRES
Pr. Hendrikweg 14
Putten - info@shantynederland.nl
INFO
KvK 52597636
NL48 RABO 012.32.10.240
ANBI
Algemeen Nut Beogende Instelling
RSIN/Fiscaal nr. ANBI: 08505.15.535
Terug naar de inhoud